استخدامی

اشتراک گذاشته شده با :

شاخص های اقتصادی

شاخص های اقتصادی – بخش ششم استخدام و کاریابی(Labou
شاخص های اقتصادی – بخش ششم استخدام و کاریابی(Labou
بازار کار هر کشور یکی از شاخص های اقتصادی است که با سه موضوع ایجاداشتغال، دستمزد افراد و بازنشستگی در ارتباط است. ایجاداشتغال ایجاد اشتغال پایدار به فاکتور های زیادی بستگی دارد و افراد جویای کار می توانند در دو بخش صعنت یا خدمات مشغول بکار شوند. و هزینه ایجاد اشتغال در بخش صنعت به مراتب …

شاخص های اقتصادی – بخش ششم استخدام و کاریابی(Labou
شاخص های اقتصادی – بخش ششم استخدام و کاریابی(Labou
بازار کار هر کشور یکی از شاخص های اقتصادی است که با سه موضوع ایجاداشتغال، دستمزد افراد و بازنشستگی در ارتباط است. ایجاداشتغال ایجاد اشتغال پایدار به فاکتور های زیادی بستگی دارد و افراد جویای کار می توانند در دو بخش صعنت یا خدمات مشغول بکار شوند. و هزینه ایجاد اشتغال در بخش صنعت به مراتب …